ثبت نام

antlove

دانلود پایان نامه بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

چکیده :

در اين پژوهش طراحي سيستم بودجه بندي جامع را در پنج فصل مورد بررسي قرار مي دهيم. در ابتدا کلياتي از بودجه و بودجه بندي و کاربردهاي بودجه در شرکت را بحث مي کنيم. در فصول بعدي به بيان نحوه بودجه نويسي ، ارائه راهکارها و مشکلات آن مي پردازيم. نمونه اي از بودجه نويسي در سازمان تامين اجتماعي را نيز مطرح که مورد بررسي قرار مي دهيم. ( محقق)
بودجه مبناي عمليات اجرايي دولت است ، زيرا دولت مي بايست تمام فعاليت­هاي مالي خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه­ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام دهد. بنابراين بودجه مي تواند آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده و نقش بسيار مهم وحياتي در توسعه اقتصادي ملي ايفا نمايد. (ابراهيمي نژاد.  1380)
با توسعه وظايف دولت وافزايش سريع هزينه هاي دولتي وپيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، كنترل مخارج ، اهميت خود را از دست داده و نياز به بهبود در سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي مطرح گرديد، تا تصميم گيرندگان را قادر سازد ديد وسيع تري پيدا كرده و اطلاعات وسيعي در مورد نتايج عملكردها و هزينه هاي اجراي فعاليت ها داشته باشند. (فخاريان، 1386، ص 44)
اين امر موجب توجه دولت ها به اقتصادي بودن ، كارايي و اثربخشي منابع دولت به عبارتي مديريت مالي دولت شد .مواجهه با اين شرايط نه  تنها نياز به بهبود روش ها و رويه هاي بودجه بندي موجود براي افزايش هماهنگي سيستم را مطرح ساخت ، بلكه بعد جديدي براي تصميم گيري در مديريت ومديريت مالي دولتي افزود يعني سيستم بودجه ريزي عملياتي و برنامه اي را براي بازنگري و ارزيابي مديريت فعاليت هاي دولتي مطرح ساخت . ويژگي و وجه تمايز اين سيستم از سيستم بودجه متداول ، تاكيد روي اهداف،  نتايج و منابع حاصل از هريك از اقلام هزينه ها و يافتن پاسخ به اين سوال بود كه درآمد ها به چه منظور خرج ميشود. (همان منبع)


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
عشقم تو که میدانی تمام وجودم هستی

تو که میدانی تمام وجودم هستی ،

نفسمی میخوام از تو بنویسم...

برای تو که در تمام لحظه هام وجود داری..

خنده هام برای توست و اشک هام از دوری توست...

کنار تو بودن منو شاد و دور بودن از تو منو گریان و پریشون میکنه...

تو بامنی حتی اگه کنارم نباشی...

تو بامنی چون توی قلبمی...

پس قلبمو با دنیا ام عوض نمیکنم چون....

چون تو توی قلبمی...

این را برای تو عشقم نوشتم تا بخوانی و بدانی همه ی زندگی ام هستی  

تقدیم باعشق به بهترین عشق دنیا  

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 09 / 09
 • تعداد دیدگاه :

دانلود قالب عاشقانه واکنش گرا برای رزبلاگدر این مطلب یک قالب فوق العاده عاشقانه زیبا و حرفه ای مینی لاو برای رزبلاگ آماده کرده ایم.

از مزیت های این قالب میتوان :

ریسپانسیو ( واکنش گرا )

کدنویسی استاندارد ( Bootstrap )

سرعت لود مناسب

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی و جنبه های داخلی (رضایتمندی کارکنان) و جنبه های خارجی (کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان) عملکرد سازمانی است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است .جامعه آماری ، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می باشد که از خدمات این بانک  استفاده می کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است. 
یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی،بازارگرایی و عملکرد سازمانی است. همچنین تعهد سازمانی داری تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.
واژگان کلیدی:  بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی،عملکرد سازمانی


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...


, , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 08 / 09
 • تعداد دیدگاه :
مقاله الگوهاي رضايت‌مندي مشتري در مدیریت بازاریابی

چکیده :

ادر رابطه با مفهوم رضايت مندي مشتري تعاريف مختلفي از سوي نظريه پردازان بازاريابي ارائه شده است. کاتلر، رضايت‌مندي مشتري را به عنوان درجه اي که عملکرد واقعي يک شرکت انتظارات مشتري را برآورده کند، تعريف مي‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتري را برآورده کند، مشتري احساس رضايت و در غير اين صورت احساس نارضايتي مي کند. (ديو اندري و دلخواه، 1384، 188) اين مقاله درپي آن است که با بيان ابعاد رضايت مشتري، مدلهاي رضايت‌مندي مشتري را در اروپا و آمريکا بيان کند تا يک شاخص مقايسه اي براي خوانندگان ايراني فراهم شود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
, , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 08 / 09
 • تعداد دیدگاه :

بررسی رتبه بندی کیفیت خدمات ورابطه آن بارضایت مندی مشتریان

چکیده :

 امروزه بانکها نقش اساسی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند.بانک عبارت ازیک رشته فعالیت اقتصادی است که ایجاد اعتبار می کند وامر پرداختها ونقل وانتقال وجوه را تسهیل می کند. بانکها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق آنها به پس انداز وتجهیز پس انداز وتراکم سرمایه وجمع آوری سرمایه های کوچک وبکار انداختن آنها دررشته های تولیدی ومصرفی ، نقش مهمی را درشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشتر مشتریان حاصل می شود.
باید توجه داشت که رضایت مشتریان ، تحت تأ ثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین این عوامل ،کیفیت محصول یا خدمت می باشد.. دراین تحقیق پژوهشگر کیفیت را از 6 بعد مورد توجه قرار داده است که عبارتند از : پذیرش قوانین اسلامی 2- اطمینان 3- اعتبار4- عوامل محسوس 5- همدلی 6- پاسخگویی .
آنچه برای بانک مهم است رضایت مشتری می باشد.  بانک براساس یک مبنا ویک استاندارد متعارف بین المللی هر چند وقت یکبار کیفیت خدمات خویش را مورد سنجه قرار می دهد. آنچه محقیق سعی داشته در این تحقیق بدست آورد این است که : آیا عوامل کیفیت همانند گذشته در رضایت مشتری تأثیر دارد یا فاکتور مدنظر تغییر یافته ، لذا پرسشنامه برای بار دوم با نظرات خبرگان مقایسه ، روایی یا پایایی بدست ، مورد آزمون قرار گرفت و عوامل کیفیت را رده بندی نموده است . 
جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک صادرات می باشند که  درآذر ماه سال 1388 به این بانک مراجعه نموده ودارای حساب قرض الحسنه پس انداز ویا جاری بوده باشند.نمونه آماری تحقیق با استفاده ازفرمول 228نفر محاسبه گردید سپس پرسشنامه ای که چارچوب کلی آن بر اساس پرسشنامه SERVPERF  می باشد طراحی گردید وبین اعضای نمونه توزیع گردید ودر نهایت با استفاده از داده های جمع آوری شده فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .برای آزمون فرضیه ها  ازآزمون های کای دو وفریدمن استفاده گردید.نتایج آزمون فرضیه اول تا ششم نشان داد که درسطح اطمینان در صد بالایی میزان عوامل تنشکیل دهنده کیفیت خدمات در بانک صادرات هنوز به عنوان عوامل اصلی رضایت مندی مشتریان می باشند. .همچنین نتایج آزمون فرضیه هفتم هم نشان داد که رتبه بندی عوامل تشکیل دهنده کیفیت خدمات دارای اولویت هایی به صورت زیر می باشد: 1- اطمینان 2- پاسخگو بودن 3- همدلی 4- عوامل محسوس 5- اعتبار 6- پذیرش وعمل برمبنای قوانین اسلامی .


دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

, , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 08 / 09
 • تعداد دیدگاه :