ثبت نام

antlove


گــاهے مے شــود نفــس کشیـــد

گــاهے مــے شــود نفـــس بـــرید


گــاه مے شـــود غمـــے زد و ...

گــاه مے شــود غمــــے زُدود.


گــاه مے شــود لبـــ ے شکـــُفت،

گـــــاه مے شــود غمــ ے نهفـــُت.


گـــاه مے شــود دل ے ربـــود ،

گـــاه مے شــود دل ے " ش ک س ت

, , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :

بــه سـلامــتــي هــر كــس كــه درونــش داره مــيـسـوزه
 امــا تــرجـيــح مــيــده لــبـهـاش و بـــدوزه. ..
, , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :
تـــــــــــــو
نــــــــرفته ای...!
صدای نفـــــس هایت
پشت دراتاق
جیرجیرمیکند...!
مـــــــــن
در
تـــــــــــو
مرده ام...!
تـــــــــــو هرگز
نـــــــــرفته ای....!!!

:s
, , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :

بـہ ما בروغ میگفتند بزرگ شویـב


בرבها را فراموش میکنیـב؛


בرست ایـטּ است:


زندگے آنقـבر בرב בارב ڪـہ


از בرב نو בرב ڪهنـہ فراموش میشوב!


, , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :

گاهی دلــت نــمیخواهــد

دیــروز را به یاد بــیاوری

انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!

و حال هــم که

گاهی فــقــط دلــت میخواهــد

زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری

وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی

بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!

گاهی دلگــیری

شایــد از خودت ....!!!


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :

مغرورمـ ؟ عشقمـ ميكشه

تنهامـ ؟ به خودمـ مربوطه

از بعضيا متنفرمـ ؟ خودشون خواستن

بعضيا رو فراموش كردمـ ؟ حافظه خودمه

لجبازمـ ؟ به شما هيچ ربطي نداره

كينه ايمـ ؟ آره چه جورمـ

سنگـ دلمـ ؟ چه بهتر

ازمـ خوشت نمياد؟ فداسرمـ مگه مجبورت كردمـ

قراره مثلـ تو باشمـ ؟ نوچ

قابلـ تحملـ نيستمـ ؟ اجباري به تحملمـ نيسـ

باهامـ حالـ نميكنی؟ خوش اومدی

, , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 06 / 03
 • تعداد دیدگاه :